přeskočit k navigaci »

Zastávka A

50°14'45.763"N, 12°53'46.785"E

Kostel Panny Marie Utěšitelky

Věřící lidé z Dalovic navštěvovali po řadu století především kostel sv. Anny v Sedleci u Karlových Varů, protože spolu s věřícími ze Všeborovic a Vysoké patřili pod duchovní správu Sedlecké farnosti.

Do počátku 19. století stávala v Dalovicích pouze dřevěná kaple. Teprve roku 1898 byla z peněžních darů občanů postavena v Dalovicích zděná obecní kaple Panny Marie Utěšitelky. Stavitelem byl J. A. Schöberl. Pseudorománská obdélná kaple, krytá sedlovou střechou, měla vystouplou hranolovou zvoničku nad trojúhelníkovým štítem vstupního průčelí. Nad polokruhově zakončeným vchodem se nacházelo kruhové okénko. Ostatní okna v kapli byla obdélníková s polokruhovým zakončením. V interiéru býval oltářní obraz, obrazy svatých, harmonium a lavice. Kapli spravoval obecní výbor. Prvním knězem byl katecheta Vymetal, kterého r. 1919 nahradil kněz Paul Fritz.

Kostel Panny Marie Utěšitelky (Maria Trost Kirche) byl postaven v Dalovicích až v roce 1929 a zaplacen z peněžních darů věřících. Za staveniště se určil pahorek za starou kaplí. Před zahájením stavby musela být část skály odstřelena. Plány vypracoval Karl Ernstberger z Karlových Varů. Stavitel musel respektovat přání věřících, aby z pietních důvodů byla zachována část dosavadní kaple. Z tohoto důvodu se přední část kaple s věžičkou stala emporou (předsíňkou) nového kostela.

Dnes je pro nás neuvěřitelné, že 4. 8. 1929 byl položen základní kámen dalovického kostela a za tři a půl měsíce byla stavba dokončena. Dne 10. 11. 1929 byly dovezeny a vysvěceny zvony, 17. 11. 1929 došlo k vysvěcení samotného kostela.

Pseudorománský kostel Panny Marie Utěšitelky má sedlovou střechu s polokruhovou apsidou. Do hlavního průčelí je vestavěna zajímavě řešená hranolová věž částečně zasahující do konstrukce původní kaple. Horní část věže se zužuje do špičky a na vrcholu je umístěn kříž. Nižší dvě patra jsou otevřená a slouží pro umístění zvonů. Na postranní stěně kostela je velké obdélníkové okno doplněné menšími obdélníkovými okny. Před hlavním průčelím stojí část původní kaple se zvoničkou. Kostel je umístěn na vršku a je k němu zbudováno zajímavě členěné dvouramenné schodiště, do jehož dolní části bylo původně vestavěno pět malých krámků.

V kostele byl zpočátku oltář z bývalé kaple (nový oltář jej nahradil v roce 1932), byly použity původní lavice a k nim přidány nové. Dále se uvnitř kostela nacházelo harmonium, sošky svatých a řada církevních předmětů. Všechna okna zdobily barevné figurální výmalby. Na stěně kostela byla namalována freska zobrazující Pannu Marii Utěšitelku sklánějící se nad zraněnými a nemocnými. V roce 1934 byl najat malíř E. Jantsch, aby dozdobil kostel dalšími freskami. Jeho práce však nebyla podle představ faráře E. Wraného, a proto byly fresky po několika letech odstraněny.

V roce 1938 oficiálně vznikla v Dalovicích expozitura (samostatná část) sedlecké farnosti. Během II. světové války (r. 1940) byly tři kostelní zvony zkonfiskovány pro válečné účely. Ponechán byl jen malý zvon "umíráček" na věžičce původní kaple. V roce 1944 byly zabaveny i různé kovové předměty nacházející se uvnitř kostela.

Po skončení II. světové války v roce 1945 byla expozitura v Dalovicích zrušena a kostel spravovali administrátoři ze Sedlece. V roce 1956 byl kostel vykraden a bohoslužby se postupně přestaly konat. Kostel se uzavřel a chátral. Teprve roku 1989 se díky několika dalovickým občanům a rodákům, s přispěním Obce Dalovice, začal kostel opravovat. Od roku 1990 je opět otevřen pro veřejnost. V současnosti kostel v Dalovicích spravuje Římskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role. Kostel Panny Marie Utěšitelky je od roku 2002 nemovitou kulturní památkou evidovanou pod registračním číslem 51950/4-5272.

Station A

50°14'45.763"N, 12°53'46.785"E

Die Maria-Trost-Kirche

Die Gläubigen aus Dalovice (Dallwitz) besuchten jahrhundertelang vor allem die St.-Anna-Kirche in Sedlec (Zettlitz) bei Karlovy Vary, weil sie gemeinsam mit den Gläubigen aus Všeborovice und Vysoká zur Kirchengemeinde in Sedlec angehörten.

Am Anfang des 19. Jahrhunderts stand in Dalovice nur eine Holzkapelle. Erst 1898 wurde die gemauerte Maria-Trost-Kapelle aus Spenden der Bürger gebaut. Der Baumeister war J. A. Schöberl. Die pseudoromanische rechteckige Kapelle mit dem Satteldach hatte über der Eingangsfront einen dreieckigen Giebel, bekrönt von einem kleinen prismatischen Glockenturm. Über dem mit dem Halbkreisbogen beendeten Eingang befand sich ein kleines Rundfenster. Die anderen Fenster in der Kapelle waren rechteckig mit einem halbkreisförmigen Bogen. In der Kapelle befanden sich damals ein Altarbild, Heiligenbilder, Harmonium und Bänke. Die Kapelle verwaltete der Gemeindeausschuss. Der erste Kaplan war der Katechet Vymetal, im Jahre 1919 dann Pfarrer Paul Fritz.

Die Maria-Trost-Kirche in Dalovice wurde erst im Jahre 1929 auf der Anhöhe hinter der alten Kapelle erbaut und aus Spenden der Gläubigen bezahlt. Vor dem Baubeginn musste ein Teil des Felsens abgesprungen werden. Die Baupläne verfasste der Architekt Karl Ernstberger aus Karlsbad. Bei der Planung musste der Architekt beachten, dass ein Teil der bisherigen Kapelle aus Pietätsgründen erhalten blieb. Aus diesem Grund wurde der Kapellenteil mit dem Dachreiter und Türmchen in den Bau mitgezogen und bildet die Empore (Vorhalle) der neuen Kirche.

Es ist heute nur schwer zu glauben, dass der Grundstein der Kirche am 4.8.1929 gelegt wurde und der Bau in dreieinhalb Monaten fertiggestellt wurde. Am 10. 11. 1929 erfolgte die Einweihung der Glocken und am 17. 11. 1929 Einweihung der Kirche.

Die pseudoromanische Maria-Trost-Kirche hat das Satteldach mit der Halbkreisapside. In die Stirnwand ist ein interessant gelöster prismenförmiger Turm eingebaut, der teilwiese in die Konstruktion der ursprünglichen Kapelle eingreift. Der obere Teil des Turmes läuft nach oben spitzig zu und auf dem Gipfel ist ein Kreuz angebracht. Zwei niedrigeren Etagen sind offen und dienen zur Aufhängung der Glocken. An der Seitenwand befindet sich ein großes rechteckiges Fenster ergänzt von kleineren rechteckigen Fenstern. Vor dem Hauptportal steht ein Teil der ursprünglichen Kapelle mit dem Glockentürmchen. Die Kirche steht auf dem Hügel und zu ihr führt eine interessant gegliederte zweiläufige Freitreppe. Am Fuß der Treppe standen ursprünglich fünf kleine Buden.

In der Kirche stand zuerst der Altar aus der ursprünglichen Kapelle (dieser wurde im Jahr 1932 durch einen neuen Altar ersetzt), zu den ursprünglichen Bänken wurden neue hinzufügt. In der Kirche waren Harmonium, Statuen der Heiligen und eine ganze Reihe von liturgischen Gegenständen. Alle Fenster waren mit Figuralmalereien verziert. An der Kirchenwand wurde ein Fresko gemalt, wie sich die Jungfrau Maria Trost über den Krüppeln und Kranken senkt. Der Maler E. Jantsch sollte im Jahr 1934 die Kirche mit weiteren Fresken schmücken. Seine Arbeiten waren jedoch nicht nach den Vorstellungen des Pfarrers E. Wrany, und deshalb wurden die Fresken nach einigen Jahren entfernt.

Im Jahr 1938 entstand in Dalovice eine selbstständige Expositur der Pfarrei in Sedlec. Während des 2. Weltkrieges (i.J. 1940) wurden drei Kirchenglocken für Militärzwecke beschlaggenommen. Es blieb nur die kleine "Sterbeglocke" auf dem Turm der ursprünglichen Kapelle. Im Jahr 1944 wurden auch alle anderen eisernen Gegenstände im Inneren der Kirche beschlaggenommen.

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges im Jahr 1945 wurde die Expositur in Dalovice aufgehoben und die Kirche von Administratoren aus Sedlec verwaltet. Im Jahr 1965 wurde die Kirche ausgeraubt und Gottesdienste setzten allmählich aus. Die Kirche wurde geschlossen und begann zu verfallen. Dank einigen Einwohnern und Landsleuten aus Dalovice und unter Mithilfe der Gemeinde Dalovice begannen die Sanierungsarbeiten erst im Jahr 1989. Seit 1990 ist die Kirche für die Öffentlichkeit wieder eröffnet. Die Kirche ist jetzt von der römisch-katholischen Pfarrei Karlovy Vary-Stará Role verwaltet.

Die Maria-Trost-Kirche ist seit dem Jahr 2002 ein Baukulturdenkmal mit Reg.-Nr. 51950/4-5272.

 
 
Zastávka A Zastávka A Zastávka A Zastávka A
 
 

Naučná stezka Dalovice

Mercedes

Naučná stezka Dalovice

 

© 2013 Naučná stezka Dalovice | Obec Dalovice | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign