přeskočit k navigaci »

Zastávka 6

50°14'46.874"N, 12°54'16.138"E

VŠEBOROVICE

Všeborovice jsou částí obce Dalovice. Z hlediska jejich polohy rozlišujeme horní a dolní Všeborovice.

Nyní se nacházíme v horních Všeborovicích. Původně se jednalo o osadu, která vznikla v průběhu 10. – 12. století. Tehdy bylo na tomto území slovanské osídlení, a proto je název Všeborovice (Schobrowitz) slovanského původu. Z nejstarších dochovalých záznamů víme, že osada Všeborovice patřila vždy pod dalovické panství.

Od 15. století přicházeli do Všeborovic kolonisté z Německa a postupně se mísili s původním obyvatelstvem. Časem se stala němčina hlavním dorozumívacím jazykem.

Všeborovice jsou jako obec poprvé uvedeny r. 1523 v daňovém výnosu. Patřily v tom čase majiteli dalovického panství Albertu Hisserlovi a měly 8 samostatných zemědělských dvorů různé velikosti. Po skončení 30leté války (1618-1648) měly Všeborovice pouze 46 obyvatel a náležela k nim zemědělská půda o rozloze cca 80 ha a lesy o rozloze cca 110 ha. Počet obyvatel postupně vzrostl, ale rozloha polí a lesů se nezměnila.

Všeborovice byly vždy typickou zemědělskou obcí. Její význam se zvýšil především v 19. století, kdy bylo nutné potravinami zásobovat obyvatele Dalovic. Tehdy se prudce rozvíjela výroba v továrně na porcelán, rozšiřovaly se uhelné doly a počet obyvatel se zvyšoval.

Majitel dalovického panství Friedrich Riedl von Riedenstein se rozhodl r. 1880 rozšířit zemědělské zásobování a zajistit ubytování lidem pracujícím v Dalovicích. Z tohoto důvodu nabídl zájemcům pozemky nad řekou Ohří, patřící do katastru Všeborovic, pro stavby domů. Během několika následujících let vznikly na tomto území dolní Všeborovice ( Neuschobrowitz).

Mezi dolními a horními Všeborovicemi bylo v 19. století území, které se považovalo za přírodní rezervaci. Nacházely se zde velké krystalickozrnité bílošedé kamenné bloky mimořádné tvrdosti, které byly údajně pozůstatkem řečiště Ohře z doby druhohor. Po roce 1904 se kamenné bloky odstřelovaly a lámaly na menší, aby s nimi bylo možné manipulovat. Většina byla použita v horních Všeborovicích na vyrovnání cest a terénu v polích, zbytek byl použit na zpevnění bahnitých cest v okolí Dalovic. Z přírodní rezervace pak vznikla orná půda a ovocné sady.

Po vzniku Československa r. 1918 žilo ve Všeborovicích 88 % občanů německé národnosti, 12 % české a jiné národnosti. Do r. 1938, kdy museli Češi odejít z pohraničí do vnitrozemí, žily všechny národnosti spolu bez problémů. Po roce 1945 musela naopak většina obyvatel Všeborovic německé národnosti odejít do Německa. Místo nich přicházeli z vnitrozemí noví osídlenci, především české a slovenské národnosti. Většina obyvatel horních Všeborovic pak pracovala v zemědělství (JZD, státní statek), velká část obyvatel dolních Všeborovic pracovala v dalovické porcelánce.

Po roce 1989 se zemědělská výroba (státní školní statek) ve Všeborovicích postupně omezovala, až zanikla. V současnosti jsou veškeré domy a další objekty soukromým majetkem.

Východně od ho

rních Všeborovic se nachází velké ložisko bentonitu. Podle plánu krajského úřadu by přes část tohoto ložiska měl v budoucnosti vést dopravní okruh Karlových Varů.

Všeborovice se staly roku 1960 součástí obce Dalovice. V letech 1976 – 1990 byly Dalovice městskou částí Karlových Varů. K opětovnému osamostatnění Dalovic došlo na podzim r. 1990.

Station 6

50°14'46.874"N, 12°54'16.138"E

VŠEBOROVICE

Všeborovice (Schobrowitz) ist ein Ortsteil der Gemeinde Dalovice und hat einen "oberen" und "unteren" Teil.

Jetzt befinden wir uns im "oberen" Teil von Všeborovice. Ursprünglich handelte es sich um eine Siedlung, die während des 10. – 12. Jahrhunderts entstand. Damals war auf diesem Gebiet slawische Besiedlung, und deshalb ist der Name Všeborovice (deutsch Schobrowitz) slawischer Herkunft. Aus den ältesten erhaltenen Dokumenten erfahren wir, dass diese Ortschaft immer zum Dallwitzer Gut gehörte.

Seit 15. Jahrhundert kamen deutsche Kolonisten nach Všeborovice und mischten sich allmählich mit der ansässigen Bevölkerung. Deutsch wurde im Laufe der Zeit zur Hauptverständigungssprache.

Všeborovice als Gemeinde wurde zum ersten Mal im Steuererlass aus dem Jahr 1523 erwähnt. Es gehörte damals dem Besitzer des Dallwitzer Gutes Herrn Albert Hiesserle und hatte 8 selbständige Bauerhöfe verschiedener Größe. Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges (1618-1648) hatte Všeborovice nur 46 Einwohner und ihm gehörten ca. 80 ha Ackerboden und 110 ha Wälder. Die Einwohnerzahl wuchs allmählich an, aber die Ackerboden- und Waldflächen blieben gleich.

Všeborovice war immer ein typisches landwirtschaftliches Dorf. Seine Bedeutung stieg vor allem im 19. Jahrhundert, wann das Dorf die Dallwitzer Einwohner mit Lebensmitteln belieferte. Damals stieg die Produktion der Porzellanfabrikstark an, Kohlengruben wurden erweitert und die Einwohnerzahl wuchs an.

Der Besitzer des Dallwitzer Gutes Friedrich Riedl von Riedenstein entschloss sich im Jahre 1880, die Belieferung von landwirtschaftlichen Produkten zu erweitern und den in Dalovice arbeitenden Menschen Unterkunft zu bieten. Aus diesem Grund bot er den Interessenten die Grundstücke oberhalb der Eger im Kataster der Gemeinde Všeborovice, damit sie hier Häuser erbauen konnten. Im Laufe nachfolgender Jahre entstand auf diesem Gebiet das "Untere" Všeborovice (Neuschobrowitz).

Das zwischen dem "Unteren" und "Oberen" Všeborovice liegende Gebiet war im 19. Jh. ein Naturschutzgebiet. Hier befanden sich große kristallkörnige grauweiße Steinblöcke außergewöhnlicher Härte, die angeblich Überreste des Flussbettes der Eger aus Mesozoikum waren. Nach 1904 wurden sie abgesprengt und auf kleinere Stücke gebrochen. Die meisten wurden zur Terraingestaltung der Wege und der Felder im "Oberen" Všeborovice benutzt, der Rest zur Befestigung der schlammigen Wege in der Umgebung von Dalovice. Aus dem Naturschutzgebiet entstanden Acker und Obstgärten.

Nach der Entstehung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 lebten in Všeborovice 88 % Bürger deutscher Nationalität, 12 % tschechischer und anderer Nationalität. Bis zum Jahr 1938, wann die Tschechen das Grenzgebiet verlassen mussten, lebten alle Nationalitäten problemlos miteinander. Nach dem Jahr 1945 mussten die meisten Einwohner deutscher Nationalität aus Všeborovice nach Deutschland weggehen. Statt ihrer kamen neue Ansiedler aus dem Binnenland, vor allem tschechischer und slowakischer Nationalität. Die meisten Einwohner aus dem "Oberen" Všeborovice arbeiteten in der Landwirtschaft (LPG, Staatsgut), die meisten aus dem "Unteren" Všeborovice arbeiteten in der Dallwitzer Porzellanfabrik.

Nach 1989 wurde die landwirtschaftliche Produktion (staatliches Schulgut) allmählich beschränkt, später erlosch sie sogar. Jetzt sind alle Häuser und Objekte im Privatbesitz.

Östlich vom "Oberen" Všeborovice befindet sich eine große Bentonit-Lagerstätte. Durch einen Teil dieser Lagerstätte sollte nach Plänen des Bezirksamtes eine Verkehrsumgehung der Stadt Karlovy Vary führen.

Im Jahr 1960 gehörte Všeborovice als Ortsteil zur Gemeinde Dalovice. In den Jahren 1976 – 1990 war Dalovice ein Stadtteil von Karlovy Vary. Im Herbst 1990 gewann die Gemeinde Dalovice wieder ihre Selbständigkeit.

 
 
Zastávka 6
 
 

Naučná stezka Dalovice

Mercedes

Naučná stezka Dalovice

 

© 2013 Naučná stezka Dalovice | Obec Dalovice | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign