přeskočit k navigaci »

Zastávka 5

50°14'37.631"N, 12°53'36.615"E

VÍTÁME VÁS V DALOVICÍCH

Obec Dalovice přímo sousedí s východním okrajem města Karlovy Vary. Z jejího středu je vzdálenost vzdušnou čarou ke karlovarskému Vřídlu cca 3 km. Dopravní spojení Dalovic s Karlovými Vary zajišťuje autobusová linka MHD č. 17 a další pravidelné meziměstské autobusové spoje.

Obcí protéká Vitický potok, který se na jejím okraji vlévá do řeky Ohře. Převážná část obce leží v nadmořské výšce okolo 400 m.

Názvy částí obce jsou: Dalovice, Všeborovice a Vysoká. Celkový počet obyvatel ke dni 1. 1. 2013 byl 1985 osob (1 915 občanů ČR, 70 cizích státních příslušníků).

V obci se nachází Základní škola a mateřská škola Dalovice, Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice a Střední zemědělská škola Dalovice. Pro seniory je v obci pět domů s pečovatelskou službou.

Mezi pamětihodnosti obce patří Tvrziště, Starý zámek, Nový zámek, kostel Panny Marie Utěšitelky, socha německého básníka K. T. Körnera, památník obětem I. sv. války a válečný hrob z II. sv. války.

Chloubou obce je Zámecký park, který je nemovitou kulturní památkou. V parku se nachází více než 1 700 stromů, z nichž nejstarší je "tisíciletý" Körnerův dub. Služby pro občany poskytuje obecní úřad (Czech Point), pošta, 6 restaurací a pohostinství, 3 obchody s potravinami, drogerie, prodejna smíšeného zboží, řada menších firem a řemeslníků. Ordinaci má zde oční lékař, praktický lékař pro dospělé a veterinární lékař. V průmyslové zóně, která se nachází mezi porcelánkou a železničním nádražím, je soustředěna celá řada větších firem. V obci funguje Sbor dobrovolných hasičů Dalovice. Pro sportovní vyžití občanů jsou k dispozici 3 tenisové kurty, 2 fotbalová hřiště a 1 hřiště pro odbíjenou.

Když se z místa, kde nyní stojíte, vydáte doleva proti toku Vitického potoka, dostanete se do samého středu obce. Budete v centrální části "Dalovic", na kterou navazuje část obce "Vysoká". V případě, že budete pokračovat z tohoto místa doprava, projdete části obce "Všeborovice" (nejdříve dolními a pak horními Všeborovicemi) a dostaneme se do "Vysoké".

Chcete-li vidět zajímavá místa v obci Dalovice ve spojení s turistikou, doporučujeme Vám jít po vyznačené sportovně relaxační naučné stezce.

O obci Dalovice (uváděné v minulosti pod názvy např. Dallowicz, Dallwitz, Dalvice) jsou nejstarší záznamy ze zemských knih roku 1498. Historie Dalovic je však mnohem starší. Důkazy o tom, že na území obce žili lidé již v mladší době kamenné a pozdní době bronzové jsou uloženy v Muzeu Karlovy Vary. Život na území obce ovlivnily 3 důležité etapy: 8. – 14. století slovanské osídlení, 15. – 1. polovina 20. století germanizace obce a od skončení II. sv. války v květnu 1945 - dosud osídlení převážně českým obyvatelstvem.

Kdysi byly Dalovice, Všeborovice a Vysoká samostatné obce. Obec Dalovice byla po řadu století centrem panství a Všeborovice a Vysoká jí byly podřízené. Obec Vysoká přišla o svoji samostatnost v roce 1952, kdy se připojila k obci Dalovice. Obec Všeborovice pak byla připojena k Dalovicím roku 1960. Dalovice se staly městskou částí města Karlovy Vary roku 1976. V roce 1990 se obec Dalovice od Karlových Varů osamostatnila a začala fungovat jako samostatná obec, jejíž součástí jsou Všeborovice a Vysoká.

Station 5

50°14'37.631"N, 12°53'36.615"E

WILLKOMMEN IN DALOVICE

Die Gemeinde Dalovice (Dallwitz) grenzt direkt an den östlichen Rand der Stadt Karlovy Vary. Der Karlsbader Sprudel liegt etwa 3 km Luftlinie von der Ortsmitte entfernt. Die Verkehrsverbindung zwischen Dalovice und Karlovy Vary versichern die Buslinie Nr. 17 im Stadtverkehr und weitere regelmäßige Fernbuslinien.

Durch die Gemeinde fließt der Bach Vitický potok (Widitzbach), der am Ortsrand in die Ohře (Eger) mündet. Der größte Teil der Gemeinde liegt in der Seehöhe um 400 m.

Die Gemeinde Dalovice besteht aus den drei Ortsteilen: Dalovice (Dallwitz), Všeborovice (Schobrowitz) und Vysoká (Hohendorf). Die Gesamteinwohnerzahl betrug zum 1.1.2013 insgesamt 1985 Einwohner (1 915 CZ-Bürger, 70 fremde Staatsbürger).

Im Ort befinden sich die Grundschule und der Kindergarten, die Logistische Fachschule und Berufsschule, sowie die Landwirtschaftliche Mittelschule. In der Gemeinde gibt es fünf Altenheime mit Pflegedienst für die Senioren. Zu den Sehenswürdigkeiten des Ortes gehören die Feste, das Alte Schloss, das Neue Schloss, die Maria-Trost-Kirche, die Statue des deutschen Dichters K. T. Körner, das Denkmal für die Opfer des 1. Weltkrieges und die Kriegsgrabstätte aus dem 2. Weltkrieg. Der Schlosspark (Baukulturdenkmal) ist der Stolz der Gemeinde. Im Park wachsen mehr als 1 700 Bäume, von denen die "Körner Eiche" die älteste ist. Die Dienstleistungen für die Bewohner bietet das Gemeindeamt (Czech Point), Post, 6 Restaurants und Gaststätten, 3 Lebensmittelgeschäfte, Drogerie, Mischwarengeschäft, eine ganze Reihe von kleineren Firmen und Handwerkern. Im Ort hat seine Praxis der Augenarzt, sowie praktischer Arzt und Tierarzt. Die größeren Firmen haben ihren Sitz in der Industriezone zwischen der Porzellanfabrik und dem Bahnhof. Im Ort fungiert Freiwillige Feuerwehr. Dem Sportleben der Bewohner dienen 3 Tennisplätze, 2 Fußballplätze und 1 Volleyballplatz.

Wenn Sie sich von diesem Standort aus nach links flussaufwärts, gegen den Strom Vitický potok begeben, kommen Sie gerade ins Zentrum des Ortes. An diesen Zentralteil von "Dalovice" knüpft der Ortsteil "Vysoká" an. Falls Sie von diesem Standort aus nach rechts gehen, gehen Sie durch den Ortsteil "Všeborovice" (zuerst "Oberes" und dann "Unteres" Všeborovice) und dann kommen Sie nach Vysoká.

Wollen Sie interessante Plätze in Dalovice sehen und dabei einen kleinen Spaziergang machen? Dann empfehlen wir Ihnen, diesen markierten Lehrpfad zu gehen.

Die älteste urkundliche Erwähnung von Dalovice (ehemals auch als Dallowicz, Dallwitz, Dalvice angeführt) sind in der Landtafel aus dem Jahre 1498. Die Geschichte von Dalovice ist jedoch viel älter. Die Beweise davon, dass Menschen auf diesem Ort schon in der Jüngeren Steinzeit und in der Spätbronzezeit lebten, sind im Museum in Karlovy Vary deponiert. Das Leben in dieser Gemeinde haben 3 wichtige Etappen beeinflusst: im 8. – 14. Jh. slawische Besiedlung, im 15. Jh. bis in die 1. Hälfte des 20. Jhs. Germanisierung der Gemeinde und seit dem Ende des 2. Weltkriegs im Mai 1945 bis heute – Besiedlung durch vorwiegend tschechische Bewohner.

Früher waren Dalovice, Všeborovice und Vysoká selbständige Gemeinden. Dalovice war jahrhundertelang Zentrum der Herrschaft und Všeborovice und Vysoká waren untergeordnet. Vysoká wurde im Jahre 1952 und Všeborovice im Jahre 1960 der Gemeinde Dalovice angeschlossen. Seit 1976 gehörte Dalovice als ein Stadtteil zur Stadt Karlovy Vary. Im Jahre 1990 gewann die Gemeinde Dalovice wieder ihre Selbstständigkeit und seitdem gehören auch Všeborovice und Vysoká zur Gemeinde Dalovice als ihre Ortsteile.

 
 
Zastávka 5 Zastávka 5
 
 

Naučná stezka Dalovice

Mercedes

Naučná stezka Dalovice

 

© 2013 Naučná stezka Dalovice | Obec Dalovice | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign