přeskočit k navigaci »

Zastávka 3

50°14'50.345"N, 12°53'41.054"E

ZÁMECKÝ PARK

Zámecký park se nachází na ploše, která byla osídlena již dlouhou dobu před příchodem Slovanů. Kdo byli tito lidé a ke kterému společenství patřili, nevíme. Nejstarší archeologické nálezy z této lokality jsou z mladší doby kamenné (cca 5 tisíc let př. n. l.) a byly nalezené na "Tvrzišti".

Archeologové uvádějí, že na místě dnešního "Zámeckého parku" bylo od 8. století n. l. velké slovanské sídliště. Charakteristické je, že bylo vybudováno na vyvýšeném místě nad řekou, kde vyvěralo několik pramenů a nedaleko tekl potok. Také nalezené ingerenční stopy jsou typické pro slovanská sídliště, stejně jako plánovité vysázení dubů a orná půda v blízkosti. Slovanského původu jsou i místní názvy Dalovice a Všeborovice.

Faktem je, že na ploše dnešního Zámeckého parku rostly po staletí především duby. Písemné zprávy o nich máme např. z 1. poloviny 17. století, kdy zde dominovalo devět mohutných prastarých dubů. Na začátku 19. století bylo těchto dubů již jen pět, v druhé polovině 19. století tři a od začátku 20. století zůstal pouze jeden, tzv. Körnerův dub.

Körnerův dub nalezneme vlevo od tohoto stanoviště. Pojmenován je po německém básníku Karlu Theodorovi Körnerovi, který při svých léčebných pobytech v Karlových Varech v letech 1810 a 1813 chodil do dalovického parku odpočívat. Údajně sedával právě pod tímto stromem a psal básně. U příležitosti 100 let od jeho úmrtí v roce 1913 nechala baronka Mathilda Riedl von Riedenstein tento "tisíciletý" dub po K. T. Körnerovi pojmenovat a do blízkosti umístit jeho bustu v nadživotní velikosti. Busta představuje básníka v uniformě důstojníka slavného Lützova hulánského regimentu, který se proslavil v boji proti císaři Napoleonovi.

Rodina Riedl von Riedenstein koupila dalovické panství r. 1872. V roce 1875 nechal baron Friedrich Riedl von Riedenstein postavit "Nový zámek", který vidíte po pravé straně od tohoto stanoviště (dnes v něm sídlí Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice). Původně byly kolem zámku pastviny a v jeho blízkosti les, ve kterém převažovaly duby nad buky a lípami.

V roce 1892 nechali majitelé panství přeměnit okolí zámku a les na "Zámecký park" v tehdy módním anglickém stylu. Během let 1904 – 1906 byl park doplněn výsadbou jehličnatých stromů a skupinami keřů.

Dalovické panství spolu s "Novým zámkem" a "Zámeckým parkem" bylo ve vlastnictví rodiny Riedl von Riedenstein do r. 1945, kdy bylo převedeno do vlastnictví státu.

V současné době je převážná část "Zámeckého parku" v majetku Obce Dalovice. "Nový zámek" a jeho okolí vlastní Karlovarský kraj. Celý park, zámek a busta K. T. Körnera jsou od r. 1958 nemovitou kulturní památkou registrovanou pod evidenčním číslem 38621/4-779.

Podle dendrologického průzkumu z r. 2012 je v "Zámeckém parku" celkem 1 756 stromů a 30 keřových skupin. Körnerův dub, Zámecký dub a dvě Dalovické lípy mají status "památných stromů".

"Zámecký park" je chloubou obce Dalovice, a proto je průběžně udržován a odborně ošetřován.

Přejeme Vám hezkou procházku "Zámeckým parkem"!

Station 3

50°14'50.345"N, 12°53'41.054"E

Der Schlosspark

Der Schlosspark befindet sich an der Stelle, die schon längst vor der Ankunft der Slawen besiedelt wurde. Jetzt wissen wir nicht mehr, wer diese Ansiedler waren. Die ältesten archäologischen Funde aus dieser Lokalität sind aus der jüngeren Steinzeit (ca. 5 tausend Jahren v.u.Z.) und wurden in der "Feste" gefunden.

An der Stelle des heutigen "Schlossparkes" befand sich angeblich im 8. Jh. u. Z. eine große slawische Siedlung. Es ist charakteristisch, dass solche Siedlung auf einer Anhöhe oberhalb des Flusses erbaut wurde, wo einige Quellen entsprangen und ein Bach in der Nähe floss. Auch die gefundenen radiästhetische Spuren sind für die slawischen Siedlungen typisch, sowie die planmäßige Pflanzung der Eichen oder Ackerboden in der Nähe. Auch die Ortsnamen Dalovice und Všeborovice weisen auf die slawische Herkunft hin.

Es ist wahr, dass vor allem die Eichen jahrhundertelang auf der Fläche des heutigen Schlossparks wuchsen. Schriftliche Berichte davon haben wir aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts, wann hier neun uralte gewaltige Eichen dominierten. Anfang des 19. Jhs. waren es nur fünf von diesen Eichen, in der 2. Hälfte des 19. Jhs. drei und am Anfang des 20. Jhs. blieb nur eine, die s.g. Körner-Eiche.

Die Körner-Eiche steht links von diesem Standort. Ihren Namen bekam sie nach dem deutschen Dichter Karl Theodor Körner, der in den Jahren 1810 und 1813 in Karlovy Vary zur Kur war und pflegte in den Park spazieren zu gehen. Angeblich saß er unter dieser Eiche und schrieb Gedichte ("Die Eichen von Dallwitz"). Aus Anlass des 100-jährlichen Jubiläums seines Todes ließ Baronin Mathilde Riedl von Riedenstein diese "tausendjährige" Eiche nach K. T. Körner benennen und in der Nähe seine überlebensgroße Büste errichten. Die Büste stellt den Dichter in der Offiziersuniform des ruhmreichen Lützowschen Ulanen-Regiments, das im Kampf gegen Napoleon berühmt wurde, vor.

Familie Riedl von Riedenstein kaufte das Dallwitzer Gut im Jahr 1872. Im Jahr 1875 ließ Baron Friedrich Riedl von Riedenstein das "Neue Schloss" bauen. Das Schloss sehen sie rechts von diesem Standort (heute Sitz der Logistischen Mittelschule und Fachschule Dalovice). Um das Schloss herum waren ursprünglich Weiden und in der Nähe ein Wald, in dem Eichen über Buchen und Linden überwogen. Im Jahr 1892 ließen die Gutsbesitzer die Schlossumgebung und den Wald in einen "Schlosspark" im damals modischen englischen Stil umwandeln. In den Jahren 1904 und 1906 wurde der Park um Nadelbäume und Strauchgruppen ergänzt. Die Herrschaft Dalovice gemeinsam mit dem "Neuen Schloss" und dem "Schlosspark" war im Besitz der Familie Riedl von Riedenstein bis zum Jahr 1945, wann diese in den Besitz des Staates übergingen.

Zurzeit ist der Großteil des "Schlossparks" im Besitz der Gemeinde Dalovice. Das "Neue Schloss" und seine Umgebung gehören in den Besitz des Bezirksamtes in Karlovy Vary. Der ganze Park, das Schloss und die K.-T.-Körner-Büste wurden im J. 1958 zu Baukulturdenkmälern erklärt, unter Register.-Nr. 38621/4-779.

Nach der dendrologischen Untersuchung im J. 2012 gibt es im "Schlosspark" 1 756 Bäume und 30 Strauchgruppen. Die "Körner-Eiche", die "Schlosseiche" und zwei Dallwitzer Linden haben Status der "Gedenkbäume".

Der "Schlosspark" ist der Stolz der Gemeinde Dalovice, und deshalb wird er fachgerecht gepflegt.

Wir wünschen Ihnen einen gemütlichen Sparziergang im "Schlosspark".

 
 
Zastávka 3 Zastávka 3 Zastávka 3 Zastávka 3 Zastávka 3 Zastávka 3
 
 

Naučná stezka Dalovice

Mercedes

Naučná stezka Dalovice

 

© 2013 Naučná stezka Dalovice | Obec Dalovice | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign